Disclaimer en Privacy

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiĆ«ren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  – u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  – de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  – schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. Transport Service Schelluinen (TSS) spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. TSS verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. TSS is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 6. TSS mag de inhoud van de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of laten vervallen, met of zonder voorafgaande verwittiging. TSS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van mutaties.
 7. TSS is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. TSS behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webiste te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TSS de toegang tot de website monitoren.
 10. U zal TSS, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van de website beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
  Alle rechten voorbehouden.

Privacy

Alle gegevens die via onze sites worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die aan TSS worden verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Als wij persoonsgegevens registreren in onze internetdiensten, dan bieden wij de gebruikers informatie en diensten op maat aan. Onze sites maken wellicht gebruik van “cookies”. Daarmee is het voor op dat moment ons mogelijk om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke gebruiker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

TSS gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Indien U nog vragen heeft over de disclaimer of onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met TSS te Sliedrecht. Voor de adresgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina. Met vragen of opmerkingen over onze sites of over uw ervaringen met onze sites of onze dienstverlening kunt u natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.